Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

1.           A https://felhomaszk.hu/ weboldal (a továbbiakban: a Weboldal) fenntartója a Felhőmaszk Webáruház Kft (adószám: 41659034), Romániában J30/1004/2019 szám alatt cégjegyzékbe vett társaság, amelynek székhelye: Románia, postai irányító szám 447325, Tiream település, Principala utca, 28. sz, bankszámlaszáma: 11773384-02302652 (IBAN számlaszám: HU12 1177 3384 0230 2652 0000 0000), számlavezető bank: OTP Bank Magyarország. A társaság törvényes képviselője Reszler Róbert, tulajdonos és ügyvezető, tel.: 06203328518; e-mail cím: info@felhomaszk.hu.

2.           A Weboldal tartalmát bármely számítógépes applikáció segítségével betöltő bármely személy esetében érvényesülő adatvédelmi szabályokat a következő

adatvédelmi tájékoztató

rögzíti.

3.           A Felhőmaszk Webáruház Kft a Weboldal tartalmát bármely számítógépes applikáció segítségével betöltő bármely személy Személyes adatainak kezelése során, illetve annak bármely megbízottja a Weboldal működtetése során egyaránt az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), vagyis az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. a természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

4.           A jelen adatkezelési tájékoztató keretein belül, a GDPR által is alkalmazott fogalmak a következőképpen értendők

Adatkezelő:

A Felhőmaszk Webáruház Kft (adószám: 41659034), Romániában J30/1004/2019 szám alatt cégjegyzékbe vett társaság, amelynek székhelye: Románia, postai irányító szám 447325, Tiream település, Principala utca, 28. sz, bankszámlaszáma: 11773384-02302652 (IBAN számlaszám: HU12 1177 3384 0230 2652 0000 0000), számlavezető bank: OTP Bank Magyarország (a továbbiakban: a Fenntartó); törvényes képviselője Reszler Róbert tulajdonos és ügyvezető, tel: 06203328518; e-mail cím: info@felhomaszk.hu.

Adatfeldolgozó:

Bármely személy, amely az adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel, ideértve a https://felhomaszk.hu/ weboldal informatikai hátterét biztosító személyeket, és azokat a személyeket is, akiknek az Adatkezelő az Érintett (lásd lentebb) adatait átadja.

Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés:

A Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, a jelen adatkezelési tájékoztató értelmében az Érintett (lásd lentebb) által a weboldal meglátogatására alkalmazott informatikai eszköz (számítógép, mobiltelefon, tablet, laptop stb.) adatainak rögzítése abban a mértékben, amelyet a weboldal működtetése szükségessé tesz. Amennyiben az Érintett ehhez kifejezett beleegyezését adja, más adatok kezelése a jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt módon és célok érdekében.

Érintett

A Weboldal tartalmát valamely számítógépes applikáció segítségével betöltő bármely személy (látogató).

Felügyeleti hatóság

Romániában:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal [a Személyi Jellegű Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság], Románia, posta cím: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postai irányító szám: 010336, URL: http://www.dataprotection.ro, e-mail:  anspdcp@dataprotection.ro, tel:  +40.318.059.211, +40.318.059.212.

Magyarországon:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Magyarország, posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, URL: http://naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410.

Felhőmaszk termék

Az „Elizavecca Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mask” angol megnevezésű termék, amelyet a Felhőmaszk Webáruház forgalmaz.

5.           Az Érintett tudomásul veszi a következőket:

a)           Az Adatkezelő, illetve az általa megbízott törvényes képviselő azonosítási és elérhetőségi adatai azok, amelyek fentebb feltüntetésre kerültek;

b)           A Személyes adatok tervezett kezelésének célja:

—           a Weboldal üzemeltetése,

—           a Felhőmaszk termék a Weboldalon, és általában online környezetben reklámozása,

—           a felhőmaszk termék és más, hasonló termékek online környezetben történő célirányos reklámozása,

—           piackutatás a Felhőmaszk termékkel, és az Adatkezelő, illetve más személyek által forgalmazott hasonló termékekkel kapcsolatosan;

—           az Érintett böngészési szokásainak piackutatási és reklámcéllal történő feltérképezése, a Felhőmaszk termékkel, és az Adatkezelő, illetve más személyek által forgalmazott hasonló termékekkel kapcsolatosan;

—           az Érintett külön, e-mail címe megadásával történő hozzájárulása esetén számára e-mail útján reklámüzenetek továbbítása a Felhőmaszk termék és más hasonló termékek kapcsán és

—           az Érintettek a Felhőmaszk termékkel kapcsolatos kérdésinek és esetleges panaszainak kezelése;

c)            Az Adatkezelés jogalapját az Érintett kifejezett hozzájárulása adja a Személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]; a jelen pont értelmében kifejezett hozzájárulásnak minősül a Személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat az Érintett részéről, melyet írásban (ideértve az elektronikus üzenetküldő szolgáltatásokat), vagy a Weboldal meglátogatásával, illetve az erre vonatkozó üzenet (pl. felugró-üzenet) elfogadásával tesz meg;

c)            A Személyes adatok másodlagos címzettjei azok a jogi és természetes személyek, amelyek az adatok felhasználásával előkészített reklámanyagok előkészítésében és közlésében közreműködnek, ideértve a Weboldal technikai működtetését biztosító személyeket is;

d)           Az Adatkezelő az EU-n kívüli ún. harmadik országokba a Személyes adatokat abban az esetben továbbíthatja, ha a továbbítás az Adatkezelés fentebb ismertetett céljával összeegyeztethető; ehhez az Érintettet az Adatkezelésbe történő beleegyezéssel egyidőben hozzájárulónak kell tekinteni, különösen abban az esetben, amikor az adatok harmadik országba történő továbbítása a Weboldal az Érintett általi használatának el nem kerülhető következménye.

e)           Az Adatkezelő a Személyes adatokat addig az időtartamig tárolja, amíg ezek számára gazdasági előnnyel járó reklámcélokat szolgálnak. Az adatokat az Adatkezelő évente felülvizsgálja, és amennyiben ilyen célból nem használhatók, azokat törli;

f)            Az Érintett, kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való joga kapcsán;

g)           Az Érintett jogosult Személyes adatainak használatához adott hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem jár a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségének sérelmével; amennyiben az Érintett e jogával élni szándékozik, ezt az Adatkezelő képviselője számára írásban (ideértve az e-mailt is) köteles előzetesen közölni;

h)           Az Érintett jogosult az adatkezelés kapcsán a Felügyeleti Hatósághoz címzett panasz benyújtására. A jogszerűtlennek bizonyult panaszok esetén az Érintettet az eljárási és perköltségek maradéktalanul terhelik;

i)             A Weboldal használata során, vagy más úton szolgáltatott Személyes adatok, amelyekre a jelen tájékoztató vonatkozik, profilalkotás vagy automatizált döntéshozatal céljából nem kerülnek felhasználásra.

4.           Az Érintett jogosult:

a)           a kezelt adatokhoz hozzáférni, a jelen tájékoztatóban ismertetett információkat az Adatkezelőről megkapni;

b)           arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, ha azokra már nincs szükség, ha az Érintett visszavonta beleegyezését, ha kezelésük törvényellenesen történt, ha ezeket jogszabály rendelkezése értelmében törölni kell;

c)            arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

—           az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;

—           az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

—           az adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

—           az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;

d)           arra, hogy adatait helyesbítsék, vagy töröljék, ezek felhasználásának korlátozásáról értesüljön;

e)           a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

5.           Az Érintett kifejezetten nyilatkozza, hogy:

—           az Adatkezelés megkezdését megelőzően, a Személyes adatai kezelésére néző írásos, egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott, ezt megértette, kielégítőnek tekintette és kifejezetten elfogadja;

—           az Adatkezeléshez történő hozzájárulását az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai ismeretében, a jelen Adatkezelési tájékoztató elolvasása, megértése, kielégítőnek tekintése és kifejezett elfogadása után adta meg;

—           e hozzájárulás Személyes adatai kezeléséhez teljeskörű tájékoztatáson, és a tájékoztatás tartalmának megértésén, önkéntes és feltétlen elfogadásán alapszik.

6.           A Weboldal többek között a következő az Érintett informatikai eszközén (számítógép, mobiltelefon, laptop, tablet stb.) annak megnyitásakor, illetve a sütikre vonatkozó felugró-üzenet elfogadása után tárolódó sütiket alkalmazza. A Weboldal megnyitásával az Érintett elfogadja a Szükséges kategóriába tartozó sütiket. A Weboldalon megjelenő erre vonatkozó felugró-üzenet elfogadásával, az Érintett elfogadja a további kategóriákba tartozó sütiket. A Szükséges kategóriába tartozó sütik a weboldal használatához szükségesek. A Statisztikai kategóriába tartozó sütik a weboldal működtetőjének a weboldal működésével és működési hibáival kapcsolatos információk továbbításához szükségesek. A Marketing kategóriába tartozó sütik a termékek és szolgáltatások reklámozását teszik lehetővé. A Nem kategorizált csoportba tartozó sütik különböző technikai folyamatokhoz szükségesek. A weboldal működtetése és online láthatósága biztosítása mellett ezek a Marketing kategóriában található sütik funkcióival is bírhatnak.

—           Ezek kapcsán az Érintett tudomásul veszi a következő sütik feltelepülését informatikai eszközére (számítógép, mobiltelefon, laptop, tablet stb.)  a Weboldal használata során:

Süti kategóriája

Süti neve

Süti élettartama az informatikai eszközön, ha az Érintett nem törli

Szükséges

device

Ablak bezárása

Szükséges

JSESSIONID

Ablak bezárása

Szükséges

PHPSESSID

Ablak bezárása

Statisztikai

_ga

2 év

Statisztikai

_gat

1 nap

Statisztikai

_gid

1 nap

Statisztikai

collect

Ablak bezárása

Marketing

GPS

1 nap

Marketing

IDE

1 év

Marketing

pagead/1p-user-list/#

Ablak bezárása

Marketing

r/collect

Ablak bezárása

Marketing

test_cookie

1 nap

Marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

179 nap

Marketing

YSC

Ablak bezárása

Marketing

yt-remote-cast-installed

Ablak bezárása

Marketing

yt-remote-connected-devices

Határozatlan idő

Marketing

yt-remote-device-id

Határozatlan idő

Marketing

yt-remote-fast-check-period

Ablak bezárása

Marketing

yt-remote-session-app

Ablak bezárása

Marketing

yt-remote-session-name

Ablak bezárása

Nem kategorizált

CDSDevice

14799 nap

Nem kategorizált

CDSSession

14799 nap

Nem kategorizált

OrcinusGlobalVersion

14799 nap

Nem kategorizált

OrcinusGlobalVersionSet

14799 nap

Nem kategorizált

SR_CDSDeviceInformation_SR

14799 nap

—           Az érintett tudomásul veszi, hogy a feltelepült sütik törlése az alkalmazott informatikai eszköz böngészőjének használati utasításában foglaltak szerint lehetséges.

7.           Az Érintett kijelenti, hogy a Weboldal használatával, vagy más úton az Adatkezelőnek általa megadott Személyes adatait kifejezetten abból a célból bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére, hogy az:

i. a honlap használata során keletkezett, vagy ehhez feltétlenül szükséges Személyes adatait kezelje;

ii. az opcionálisan megadható Személyes adatok alapján a felhasználói élmény javítására a megadott Személyes adatait kezelje.

iii. hozzájárulása alapján reklám, célirányos reklám, egyéb fentebb ismertetett marketing tevékenységet végezzen.

iv. hozzájárulása alapján az Érintettnek hírleveleket küldjön.

8.           Az Érintett a Weboldal meglátogatásával, illetve ennek során megjelenő, az adatkezelésre vonatkozó felugró-üzenetek elfogadásával kifejezetten nyilatkozza, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, annak tartalmát megértette és e kérdésben további tájékoztatásra vagy magyarázatokra kifejezetten nem tart igényt.

 

Keresés