Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általános szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Felhőmaszk Webáruház Kft. (adószám: RO42181751), Romániában J30/1004/2019 szám alatt cégjegyzékbe vett társaság, amelynek székhelye: Románia, postai irányító szám 447325, Tiream település, Principala utca, 28. sz, bankszámlaszáma: 11738008 - 21479940 - 00000000 (IBAN számlaszám: HU63117380082147994000000000), számlavezető bank: OTP Bank Magyarország, törvényes képviselője Reszler Róbert, tulajdonos és ügyvezető, tel.: 06203328518 (kérjük csomagokkal kapcsolatban emailen érdeklődjenek); e-mail cím: felhomaszk@gmail.com, (a továbbiakban: Eladó)  által üzemeltetett https://felhomaszk.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Eladó és Vásárló a továbbiakban együttesen a Felek megnevezést viselik.

A szolgáltatás igénybevétele során az Eladó és a Vásárló között szerződés születik, mely a Felek közötti, szükség esetén kikényszeríthető jogokat és azoknak megfelelő kötelezettségeket eredményez.

E szerződésnek a jelen ÁSzF elválaszthatatlan részét képezi, a https://felhomaszk.hu/ weboldalon közzétett formájában a szerződéskötés pillanatában, és a szerződéskötést igazoló e-mail mellékleteként minden Vásárló számára külön is továbbításra kerül. A Vásárló által a https://felhomaszk.hu/ weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevétele a szerződéskötés pillanatában hatályos ÁSzF feltétlen elfogadását feltételezi. A Vásárló a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten nyilatkozza, hogy a jelen ÁSzF rendelkezéseit ismeri, azokat megértette és magára nézve teljesmértékben kötelezőként fogadta el.

A Vásárló a megrendelés leadásakor köteles valós, teljes és hibátlan adatokat közölni. A Vásárló felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek e feltételeknek. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vásárló által megadott adatok e feltételeknek nem felelnek meg, vagy a Vásárló visszaélően használja a https://felhomaszk.hu/ weboldalt, illetve annak a szolgáltatásait jogosult a Felek között megkötött szerződést egyoldalúan felmondani, anélkül, hogy a Vásárló által már teljesített szolgáltatást visszaszolgáltatni lenne köteles. A https://felhomaszk.hu/ weboldal visszaélésszerű használatának minősül például, ha a Vásárló több termékre rendelést ad le, ám azokat azok átvételi helyére történő megérkezését követően nem veszi át, az átvétel elmulasztásának okától függően, tehát önhibáján kívül is. Ebben az esetben a Vásárló köteles az Eladó számára kártérítést biztosítani a jelen ÁSzF rendelkezéseinek megfelelően.

I. A megrendelés folyamata

1.         A https://felhomaszk.hu/ weboldal használata során a megrendelés folyamata a weboldalon forgalmazott kozmetikai termék kiválasztásával, majd a „Kosárba rakom” mezőre történő kattintással (illetve az Enter/Return billentyű e mező kiválasztása utáni leütésével, vagy más módon e mező kiválasztásával) kerül kezdeményezésre. A megrendeléshez a Vásárlónak szükséges megadnia a https://felhomaszk.hu/ weboldal által felsorolt adatokat (valós vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, a szállítási, illetve a számlázási adatait) és megjelölnie az alkalmazandó szállítási módot. A termék a kosárba helyezése nem jár a megrendelés véglegesítésével, és nem eredményez szerződéskötést. A kezdeményezett, de nem véglegesített megrendelés a Vásárló részéről az Eladó iránti vételi ajánlatnak minősül.

2.         Az Vásárló, a jelen ÁSzF elfogadását követően a megrendelést véglegesítheti, mely esetben a kezdeményezett megrendelésbe foglalt vételi ajánlatot a Vásárló a jelen ÁSzF rendelkezéseivel egyetemben további feltételek nélkül, általa utóbb meg nem változtatható módon egészében rögzíti.

3.         A megrendelés véglegesítésével a Vásárló nyilatkozza, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, hibátlanok és teljesek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (e-mail, telefon) bármelyikén.

4.         A megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti. Ennek elmulasztása esetén a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja. Amennyiben a megrendelés kézbesítése már folyamatban van, az Eladó a kézbesítőt utasíthatja a kézbesítés megszakítására.

5.         Amennyiben a szerződés tárgyát kozmetikai termékek képezik, a fogyasztónak minősülő Vásárló is az Eladónak köteles megtéríteni a megrendelt dolog teljes értéke mellett, a megrendelt dolog kézbesítésével, illetve az annak előkészítésével járó költségeket is minden olyan esetben, amikor a megrendelt dolgot, bármely oknál fogva nem vette át. Amennyiben a szerződés tárgyát kozmetikai termékek képezik, a fogyasztónak minősülő Vásárló is az Eladónak köteles megtéríteni a szerződés tárgyát képező megrendelt dolog teljes értéke mellett, a megrendelt dolog kézbesítésével, illetve az annak előkészítésével járó költségeket minden olyan esetben is, amikor a dolgot átvette, vagy a szolgáltatást igénybe vette, de ezek ellenértékét bármilyen oknál fogva nem egyenlítette ki. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, 9. cikkében biztosított elállási jog kozmetikai termékek esetében nem érvényesül, ugyanis azok azonos irányelv 16. cikkének értelmében romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk [16. cikk, d) betű], illetve olyan lezárt csomagolású áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza [16. cikk, e) betű].

6.         A Vásárló a megrendelés véglegesítését követően nem jogosult vételi ajánlatát módosítani, vagy a megrendelést visszamondani, a felek egyezségével eltérést nem tűrő fogyasztóvédelmi normák sérelme nélkül.

7.         Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott megrendelést elutasítsa. Az Eladó kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen, amennyiben a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget, valamint, ha a megrendelés kampány során történik. Erről az Eladó a Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

8.         A megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján automatikus rendszerüzenet érkezik, amely a véglegesített megrendelés feltételeit és a jelen ÁSzF-et tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti szerződés akkor jön létre (akkor válik a Vásárló által tett vételi ajánlat Eladó által elfogadottá), amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló különálló, e-mail üzentbe foglalt nyilatkozatot. Az elfogadásról szóló nyilatkozat magában foglalhatja a Vásárló által megrendelt termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is.

9.         Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének megtételétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, amennyiben erre vonatkozó igényét a következő 48 órás időintervallum során az Eladó számára írásban (e-mailben) közli.

10.       Az Eladó és Vásárló közötti szerződés megkötése a Vásárló vételi ajánlatára vonatkozóan akkor következik be, amikor az Eladó az ajánlat elfogadására vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó e-mail üzenetet a Vásárló számára megküldte, még abban az esetben is, ha a Vásárló számára fel nem róható okokból annak tartalmát nem ismerte meg.

II. A fizetés és a vételár visszatérítése

11.       Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, vagy egyéb felmerülő többletköltségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért, ideértve a vételár kiegyenlítésének ebből eredő elmaradásáért is.

12.       Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt termék, illetve szolgáltatás szállítását, illetve biztosítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 14 munkanapon belül visszatéríteni részére. A Felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

13.       Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

14.       A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

III. A termékek feletti tulajdonjog átszállása

15.       A megrendelt termékek feletti tulajdonjog a vételár maradéktalan kiegyenlítését követően, annak átvételével száll át a Vásárlóra.

IV. Számlázás

16.       A https://felhomaszk.hu/ weboldalon szereplő termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

17.       Az ár és a fizetési mód minden megrendelésben meg van jelölve.

18.       Az Eladó által értékesített termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a számla e-mail útján, az automatikus rendszerüzenetet követően érkezik meg.

V. Elállás

19.       A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

20.       Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot, a jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja. Kivételt képeznek az elállás joga alól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek [d) pont]; és az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetők vissza [e) pont]. Emiatt a kozmetikai termékek kivételt képezhetnek az elállás joga alól.

21.       Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.

22.       A Vásárló elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Vásárló elállási szándékának, amely csupán fogyasztónak minősülő Vásárló esetében gyakorolható.

VI. Kellékszavatosság

23.       A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

24.       A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

25.       Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

26.       A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül az Eladóval közölni.

27.       A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

VII. Termékszavatosság

28.       A szerződés tárgyát képező ingóság hibája esetén Vásárló – választása szerint – a jelen VII. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

29.       Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

30.       A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

31.       Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

32.       Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

VIII. Jótállás

33.       Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

34.       Minden Eladó által értékesített termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. Az Eladó új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó termékeket forgalmaz, gyártói engedéllyel.

35.       Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés,

- rendeltetésellenes használat, a használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

IX. Titoktartás

36.       A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSzF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

37.       A Vásárló a szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

38.       Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl a https://felhomaszk.hu/ weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot.

X. A személyes adatok kezelése

39.       A https://felhomaszk.hu/ weboldalon személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: https://felhomaszk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-42.

40.       A Weboldal sütiket használ, az Eladó sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://felhomaszk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-42.

XI. Vis maior (erőhatalom)

41.       E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Eladót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Eladó számára a jelen ÁSzF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

42.       A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

43.       Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

XII. Alkalmazandó jog, panaszkezelés, jogérvényesítés

44.       A szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Felek általi elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a jelen ÁSzF-ből származó jogai és kötelezettségei összességét harmadik személyek részére átruházza. A Vásárló ezennel előzetesen hozzájárul az ilyen szerződésátruházáshoz.

45.       A Vásárló (amennyiben fogyasztó is) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

XIII. Záró rendelkezések

46.       Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg a weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek ellen, azok a weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló tiltakozhat.

47.      Az Eladó a hatályos jogszabályokkal összeegyeztethető legnagyobb mértékig fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Eladó rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vásárlóit, amelyet a https://felhomaszk.hu/ erre a célra szolgáló felülete vagy az Eladó által küldött e-mail tartalmazhat.

48.        Az Eladó által a „felhőmaszk” márkanév védjegyként lett bejegyezve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. Lajstromszáma: 230191.

Keresés